Vespers rond Palmzondag in de Walburgiskerk

Op zondag 2 april begint de serie koor- en orgelvespers  in de Walburgiskerk weer. Met uitzondering van de maand september zal op iedere eerste zondag van de maand een viering zijn waar de muziek een belangrijke plaats inneemt.

Deze zondag bespeelt Klaas Stok het beroemde Henrick Bader-orgel. Ds. Stijn van der Woude uit Warnsveld zal voorgaan. Zowel de muziekstukken als de lezingen zullen zich richten op de Palmzondag, waar gelezen wordt dat Jezus Jeruzalem binnentrekt en wordt toegejuicht door de gemeenschap.  De viering begint om 16:00 uur. Toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.

Het Stadsklooster in de Stille Week en Paastijd

Op 3, 4 en 5 april om 19.30 uur worden oecumenische vespervieringen georganiseerd in De Wijngaard. 
Na ‘corona’ is het initiatief voor het organiseren van deze oecumenische vespers in 2022 geïnitieerd door de Protestantse Gemeente, de Evangelisch Lutherse gemeente en leden van ‘Het Lichtpunt’, tezamen met het Stadsklooster Zutphen. De organisatie van deze vespers in 2023 is in feite de voortzetting van dit initiatief uit 2022.
Het stadsklooster heeft in praktische zin een groot aandeel geleverd in de voorbereiding van het geheel. Er zal op woensdagavond dan ook geen avondgebed in de Elisabethkapel zijn, omdat wij aan de vesper in de Wijngaard deelnemen.

Gospelkoor “Inspiration-Vorden” houdt open repetitie

Enige informatie over het Gospelkoor.

Al meer dan 45 jaar zingt Gospelkoor “Inspiration-Vorden” op diverse plaatsen in de Achterhoek, in onder andere kerken, ziekenhuizen of andere tehuizen.

Met ca. 30 leden uit de regio weet het koor op steeds weer verrassende wijze liederen met een boodschap voor het voetlicht te brengen. Een breed scala aan gospelliederen in verschillende stijlen en talen die mensen licht of inspiratie geven.

Dankzij het nimmer aflatende enthousiasme van dirigent Piet Piersma uit Vorden en soms door de ondersteuning van orkestbanden wordt samen zingen een echte belevenis die je gehoord en gezien moet hebben!

De open repetitie.

Woensdagavond 22 en 29 maart is het dan zo ver! Heb je altijd al willen zingen bij een Gospelkoor, maar kwam het er nog niet van? Dan krijg je nu eindelijk de kans. Vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom bij onze open repetitie, die gehouden wordt in het Kulturhus (Dorpscentrum) Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Want: “Zingen geeft inspiratie, inspiratie geeft bezieling, bezieling geeft innerlijke kracht!”

Twee avonden over omgang met dementie

Evenals het vorig jaar is er op verzoek van de Pastorale Raad weer aandacht voor onze omgang met mensen met dementie. Deze keer verdiepen we ons op twee avonden in deze omgang. En net als in 2022 staan de avonden onder leiding van Alice Hilbers en Henri Knol.

Op woensdag 19 april is het onderwerp: Hoe ga je als contactpersoon in onze gemeente om met mensen met dementie. Naast een korte inleiding krijgt elke deelnemer de kans om vanuit de praktijk handvatten te ontdekken die helpend zijn in onze zoektocht naar contact met de ander die te maken heeft met dementie. Op deze avonden zijn de ouderlingen, pastoraal bezoekers en contactpersonen van alle kerken en geloofsgemeenschappen van harte welkom.

Op woensdag 10 mei is het onderwerp: wat kun je als contactpersoon in onze gemeente betekenen voor de mantelzorger van mensen met dementie? Ook voor deze avond is weer elke ouderling/bezoeker/contactpersoon welkom. Daarnaast nodigen we voor deze avond vooral mantelzorgers van mensen met dementie uit.  Zij zijn als het ware onze gidsen om ons met elkaar  zo goed mogelijk toe te rusten van betekenis voor elkaar te zijn.  We staan stil bij vragen als: wat bezielt je om dit te doen?  Wat kunnen de contactpersoon en de mantelzorger voor elkaar betekenen in deze bijzondere situatie?

Beide avonden vinden plaats in de Wijngaard aan de Wilhelminalaan 3 in Zutphen. Aanvang: 19.30uur. Einde: 21.30uur

Als het aan ons ligt,  worden het twee bijzondere avonden waarop we elkaar inspireren het leven samen te delen.

Met hartelijke groet,
Alice Hilbers en Henri Knol

Alice Hilbers. houdt zich bezig met de vraag: “Hoe kun je zo goed mogelijk communiceren bij (beginnende) dementie?” Vaak zie je dat er in gesprekken met mensen met dementie (onbedoeld) overhoorvragen worden gesteld. Dat zijn vragen die het contact juist moeilijker maken en die afschrikken. Het contact of nog beter de verbinding is juist zo belangrijk. Maar hoe doe je dat? En hoe blijf je praktisch?

Ze studeerde Nederlandse taalkunde. Sinds 2012 is zij voorzitter van de landelijke stichting OnbegrepenGedrag.nl (bekend van de ABC-methode bij DEMENTIE). Zij heeft zich bekwaamd in ‘taal en spraak’ (en de problemen daarin) bij hersenbeschadigingen.

Taizéviering in de Martinus weer op 16 april

De Taizévieringen vinden vanaf 18 september 2022 weer plaats op de derde zondag van de maand. Om 18.15 uur oefenen van de liederen en om 19 uur begint de viering in de Martinuskerk in Warnsveld. Uitzondering zijn de maanden oktober en december.

Wanneer is het dan wel? Zondag 18 september, 20 november 2022, zondag 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april 2023. Iedereen is van harte welkom! Contact via rianbrenters@planet.nl

Vals bewijs dat echt lijkt

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Timoteüs 1:7 (NBV)

Er is een slopende angst die satan ons elke dag probeert op te leggen. Angst kan je noemen “vals bewijs dat echt lijkt”. Het is bedoeld om ons weg te houden van wat God wil dat wij hebben: kracht, liefde en gezond verstand. Soms zien we angst als een emotie, maar het is eigenlijk een geest. In feite is angst één van satans favoriete hulpmiddelen, en hij houdt er in het bijzonder van om christenen ermee lastig te vallen.

Maar Jezus zei: “Alles is mogelijk voor wie gelooft” (Marcus 9:23). Een vurig, gelovend christen die geen angst heeft is vijands grootste angst!

Er wordt gezegd dat angst het tegenovergestelde is van geloof, en dat is waar. We kunnen niet tegelijkertijd in angst en in geloof leven. Angst verlamt en weerhoudt ons ervan Gods beloften te ontvangen. Het weerhoudt ons ervan om uit te stappen en te gehoorzamen om datgene te doen waarvoor God ons geroepen heeft.

Angst moet frontaal geconfronteerd worden door de kracht van geloof. We moeten het Woord van God proclameren en de angst bevelen om weg te gaan.

Dus de volgende keer dat angst bij je op de deur klopt, stuur het geloof om te antwoorden!​​​

Je mag bidden: Heer, waarschuw mij wanneer ik word geconfronteerd met “vals bewijs dat echt lijkt”. Ik weet dat met Uw hulp, ik met de kracht van geloof kan antwoorden en de angst elke keer wegstuur. Amen

Steeds weer kiezen

“Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Here uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven.”

Deuteronomium 30: 19-20a

Op 15 maart mogen we stemmen, voor de Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Voor veel mensen spreekt dat niet erg tot de verbeelding. Vermoedelijk is het één van de verkiezingen met de laagste opkomst.

Een minuut in een stemhokje met een rood potlood. Dat is alles. Dat is anders dan de keuzen waarvoor Wet en Evangelie ons dagelijks stellen. Steeds opnieuw moet er gekozen worden. En elke keuze heeft gevolgen. Het gaat niet steeds om zaken van leven en dood, zo lijkt het. Maar bij elke keuze is er maar één vraag te beantwoorden: leidt de keuze tot leven of tot dood. Is de keuze een bijdrage aan een samenleving waarin het licht kan stralen of een waarin zaken verduisterd en toegedekt worden. Is ons oog gericht op de geringe, de minste onder ons of laten we ons leiden door wat machtig en krachtig is?

De uitdagingen van de afgoden zijn veelkleurig. Kiezen voor het leven is kiezen tegen wat zich breed maakt, wat sterk en uitdagend is, waarvan de aanhang luidruchtig is, de baten voor de hand liggend zijn. Alles van waarde, is weerloos, dichtte Lucebert. Maar toch niet zonder bondgenoten. Die schild en schut zijn voor wat kwetsbaar is.

Kiezen, zeker in de weken tot Goede Vrijdag, ja, tot Pasen. Keuzes die zich aan ons opdringen, die onontkoombaar tekenen de gang die Hij ging. Dat er zegen mag zijn. Leven. Ook in het stemhokje. Wijsheid gewenst als je een vakje rood maakt.

André Verburg

Praise in the Zity

Onder deze naam houdt Het Lichtpunt op 31 maart 2023 een Praise-avond voor alle christenen en geïnteresseerden in Zutphen. We willen met zoveel mogelijk mensen samen zingen, luisteren en aanbidden.

Aanvang 20 uur. Willem Dreesstraat 4. Gratis toegang, collecte voor de kosten.

Leerhuis over ongemakkelijke teksten in het Oude Testament

Het Leerhuis organiseert voor maart twee avonden over ongemakkelijke teksten in het Oude Testament.

Wil God genocide? – over geweld in het Oude Testament
dr A. Versluis, maandag 13 maart, 20.00 uur in het Lichtpunt, W. Dreesstraat, Zutphen

Regel op regel – over de wetten van het Oude Testament
dr A. Versluis, ma 20 maart, 20.00 uur in het Lichtpunt, W. Dreesstraat, Zutphen

Aanmelden kan via de website van GKv Zutphen
of per e-mail: leerhuis@gkv-zutphen.nl

Levensboom in maart

In Europa is het al meer dan een jaar oorlog. Ook met het stadsklooster hebben we hier bij stil gestaan. Het viel dit jaar bijna samen met het begin van de vastentijd – ook wel Veertigdagentijd genoemd. Een periode van soberheid en gebed als overgang naar de tijd vanaf Pasen.

We gaan deze maand weer wandelen en met Levenskunst aan de slag. 
In de agenda staan ook weer de momenten van het wekelijkse avondgebed van het stadsklooster. Een warm welkom ook daar!

Alle data staan op de website en in de nieuwsbrief.

Brood voor iedereen

Zondag is de eerste zondag in de 40-dagentijd. Al vele eeuwen komt de evangelielezing dan uit Matteüs 4 vers 1 tot 11, traditioneel bekend als ‘De verzoeking in de woestijn’. Maar eigenlijk betekent het woord dat daar gebruikt wordt niet ‘verzoeken’ in de zin van ‘in verleiding brengen’, maar eerder ‘beproeven’, ‘uitproberen’. In de nieuwe Bijbelvertaling staat in vers 1 dan ook “op de proef stellen”.

Maar wat is nu de test die Jezus hier moet afleggen? Die bestaat uit drie onderdelen, maar voor deze keer wil ik me graag beperken tot het eerste daarvan. Na veertig dagen en nachten in de woestijn – in Deuteronomium 8:1-2 kun je nog eens nalezen wat zo’n verblijf in de woestijn inhield – zonder eten had Jezus “grote honger”. In Deuteronomium 8:3 staat “Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten”. In de evangelielezing komt er echter geen manna, maar verschijnt de duivel, “de beproever”: “Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen”. In de woestijn gáf God manna, maar volgens de beproever moet Jezus, ook in de woestijn, zélf brood maken. God gaf manna voor het hele volk, maar Jezus zou brood moeten maken alleen voor zichzelf. Nogal een verschil!

Hij antwoordt de duivel met opnieuw een citaat uit Deuteronomium 8:3: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”. Gods Woord, in Deuteronomium is dat natuurlijk de Torah, is beter voedsel voor een mens dan dat alleen voor zichzelf gemaakte brood.

Maar Jezus laat het niet bij woorden alleen. Een eind verder in het evangelie van Matteüs (15:29-39) zie je hoe. Dat is het verhaal van ‘de wonderbare spijziging’. Dat verhaal begint met Jezus die ervoor ging zitten (vers 29) om al die mensen met hun zorgen, moeiten en verlangens te helpen en te genezen. Dan is het laat geworden en Jezus krijgt medelijden. Deze mensen hadden geen veertig dagen gevast, maar toch wel drie. Ook zij zullen “grote honger” gehad hebben. En dan ‘maakt’ Jezus brood voor ze. Niet uit stenen, maar uit… brood. En niet voor zichzelf, maar juist door te delen. In zo’n overvloed, dat “iedereen at en werd verzadigd”, en er bleef nog heel wat over bovendien.

Zo vullen Torah en evangelie elkaar aan. Het volk Israël kreeg voedsel, genoeg voor iedereen, maar Jezus gaat nog verder: Er is niet alleen genoeg voor iedereen, maar het uitdelen kan nog verder gaan. De hele wereld door!

Adriaan van Oosten

Bezinnend op weg naar Pasen

In de Veertigdagentijd (vanaf 22 februari tot en met 10 april) willen wij, Marga Engelage en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. Marga Engelage is voormalig pastoraal werker van parochie HH. Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Even stilvallen om een beeld, een woord,
een gedachte op je in laten werken,
kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken,
je zoektocht in geloof te verdiepen.
Het kan je ook rust geven,
je inspireren om je leven meer kleur te geven.

In de Veertigdagentijd (vanaf 22 februari tot en met 10 april) willen wij, Marga Engelage en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. Marga Engelage is voormalig pastoraal werker van parochie HH. Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Wilt u deze e-mails ontvangen? Geef u dan op via communicatie@12apostelen.nl. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.
Als u in de adventsperiode ook de bezinningsmails op weg naar Kerstmis heeft ontvangen en uw e-mailadres is hetzelfde gebleven, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Half februari krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.
Heeft u geen computer en geen e-mailadres, maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen, dan zou u uw zoon, dochter of vriend(in) kunnen vragen de e-mails te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven als ook het e-mailadres waarnaar we de mails moeten sturen?
Wij zien uit naar uw aanmelding!

Een hartelijke en inspirerende groet van

Marga Engelage en Eveline Struijk

Gods karakter kennen

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig [rijk gezegend, benijdenswaardig] de mens die bij Hem schuilt.
Psalmen 34:9 (NBV)

Het is belangrijk om Gods karakter te kennen. Waarom? Het geeft ons onderscheidingsvermogen. Als we Gods karakter niet kennen, hoe kunnen we dan ooit weten wat van God is en wat niet van God is? Hier zijn drie karaktereigenschappen van God die helpen om in lijn te blijven met wie Hij is en wat Hij aan het doen is:

Rechtvaardigheid: God is rechtvaardig. Dat woord “rechtvaardig” is zo geweldig omdat het betekent dat Hij altijd alles goed zal maken als dingen verkeerd dreigen te gaan. Dit helpt om geen zorgen te maken wanneer je slecht behandeld word, want je weet dat God rechtvaardiging zal brengen. Het is wie Hij is.

Goedheid: God is goed. Dit feit verandert nooit. Hij is altijd goed, niet alleen af en toe of wanneer de dingen op jouw manier gaan. In Psalmen 34:9 staat: “Proef en zie de goedheid van de Heer, gezegend is diegene die bij hem schuilt”. Als dingen slecht gaan, dan vind je juist grote bemoediging in Gods goedheid.

Heiligheid: God is heilig en rechtvaardig, en Hij verlangt ernaar om ons te heiligen, zuiver en schoon, vrij van de onreinheid van zonde. Het helpt in jouw wandel met God om te realiseren dat wat Hij doet goed is, of je het nou leuk vind of niet. Dit helpt om in lijn met Hem te blijven.

Deze drie eigenschappen zijn niet de enige karakteristieken van God, maar het zijn wel een paar van de meest belangrijke en krachtige.

Besteed wat meer tijd aan deze eigenschappen, en andere eigenschappen van God die belangrijk voor je zijn, op te zoeken. Als je onderzoekt wie Hij is, zal de Heilige Geest je helpen om Zijn karaktertrekken je eigen te maken. Start met deze uit te oefenen in je dagelijkse leven, en zie wat God doet. Proef en zie hoe goed Hij is!

Joyce Meyer dagelijkse bemoediging van 9 februari

Rozenactie op de Paasmarkt

De C.G.K. wil ook dit jaar weer het voortouw nemen om een rozenactie op de Paasmarkt te organiseren. Deze markt zal gehouden worden op Stille zaterdag 8 april. Op deze dag willen wij weer rozen gaan uitdelen aan het winkelend publiek met de boodschap van Pasen. Op de achterzijde van het kaartje vermelden wij dan jullie Paasdiensten.

Vorig jaar met Pasen mochten wij weer na twee corona jaren op de markt staan. Wij krijgen altijd mooie reacties terug, die ons bemoedigen om hier mee door te gaan. Het is goed om gesprekken met de mensen aan te gaan en hun te vertellen dat onze Here Jezus voor een ieder van ons aan het kruis heeft gehangen voor de vergeving van onze zonde. Om deze actie mogelijk te maken hebben wij jullie hulp nodig. Geven jullie aan mij de tijd door wanneer jullie beschikbaar zijn. Ik zal dan een rooster maken en probeer met jullie wensen rekening mee te houden. Om half elf komen de rozen en kunnen wij beginnen.

Onze plaats is weer voor Schuurman schoenen.

Om deze actie te kunnen houden hangt een prijskaartje. Wij vragen een bijdrage. Deze bijdrage kunt U overmaken op NL 02 INGB 0001632785 t.n.v. Penn. Evang. Commissie C.G.K. te Zutphen .

Op vrijdagavond 7 april willen wij een voorbede houden voor deze actie. Dit zal zijn om 21.00 uur in het kerkgebouw van de GKv het “Lichtpunt”, Willem Drees straat 4.

Het zál waar zijn

Zalig wie treuren, omdat hun troost zal worden toegeroepen;
Zalig de zachtmoedigen, omdat zij de aarde zullen beërven;
Zalig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, omdat zij zullen worden verzadigd;
Zalig de ontfermers, omdat zij ontferming zullen ervaren;
Zalig de reinen van hart, omdat zij God zullen zien;
Zalig wie vrede stichten, omdat zij zullen worden uitgeroepen tot kind’ren van God;
Zalig wie worden vervolgd vanwege gerechtigheid, omdat van hen is het koninkrijk der hemelen.
Matteüs 5: 4-10

Het dagleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap raadt voor vrijdag 10 februari 2023 de Zaligsprekingen uit Matteüs 5 aan. Een tekst met twee kanten. Aan de ene kant is het een mooi en warm beeld. Het zijn niet de geweldenaren die aan het langste eind zullen trekken, niet de schreeuwers die het gelijk aan hun zijde vinden. Het zijn de zachtmoedigen, de reinen van hart, de vredestichters die het dichtste bij God staan, die in zich iets dragen van God.

Maar ook: is het geen gemakkelijke troost? Als het zondagsschoollied “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.” Al 50 jaar geleden zongen wij de variant “Stil maar, werk maar, alles wordt nieuw.” Het is geen schrale troost, geen verwijzing naar een nog onzichtbaar, maar onmiskenbaar goede afloop. Nu nog niet, maar het komt goed. Troost in het hiernamaals? Zo wil Jezus niet gekend zijn. Hij draagt ons op om de menselijkheid te zoeken, in leven en woord te zoeken naar wat verbindt, naar wat vrijmaakt, naar wat gerechtigheid brengt. Dat is een opgave. Niet eenvoudig is het om het goede te doen en het kwade te laten. De schuldbelijdenis in een kerkdienst is geen routineuze formule. Het is het diepste besef dat ons proberen onvolkomen is, dat het met de beste bedoelingen, toch zo vaak niet lukte, dat we uit de weg gingen wat lastig en zwaar is. Dat is geen voorschot op onoverkomelijke tekortkoming maar het besef dat we het opnieuw mogen en kunnen proberen. Geen doodlopende weg, maar een route die leidt tot het heil.

En in de tussentijd? Het zál waar zijn, dat wie treuren, troost zal worden gegeven, het zál waar zijn dat het de ontfermers zijn die ontferming zullen ervaren, het zál waar zijn. Met die hoop, nee, die zekerheid, in ons hart, gaan we de weken in die naar Goede Vrijdag én naar Pasen leiden.

André Verburg

De geef-en-neemkist

Iedereen heeft eten nodig maar niet iedereen kan dat betalen. Voor veel mensen was het al lastig om rond te komen. Voor sommigen is het nu echt onmogelijk geworden met de enorme stijging van prijzen. In de Martinuskerk in Warnsveld weten we: iedereen kan pech en tegenslag in het leven hebben. Tijdelijk of langdurig. Laten we daarom naar elkaar omzien. Er staat in de toren van de Martinuskerk een kist. De kinderen van de kerk hebben de kist mooi versierd. Er zitten houdbare voedingsmiddelen in. Neem mee wat je nodig hebt voor jezelf of voor een ander. Vul de kist met wat je over hebt of wat je wilt geven aan een ander.

De toren is open op maandag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur en op zondag van 12.00-16.00 uur. Op zondag bent u natuurlijk ook van harte welkom in de viering om 10.00 uur.

Als u toch in de toren bent, wilt u misschien wel even een kaarsje voor iemand aansteken of in stilte zitten. Dat kan in het stiltecentrum. Op dezelfde dagen en tijden. www.protestantswarnsveldzuthpen.nl

Stilte en licht

Twee kaarsjes branden er, in het stiltecentrum in de eeuwenoude Martinuskerk in Warnsveld. Een bezoekster heeft ze net aangestoken. Een voor haar zoon en een voor een goede vriendin, vertelt zij. Een kaarsje aansteken voor iemand, aan die persoon denken of gewoon even in stilte zitten. In een eeuwenoude kerk. Wat een mooi moment kan dat zijn! Het kan je moed geven, troost, het gevoel dat je niet alleen bent. Als je de ander vertelt dat je een kaarsje voor hem of haar hebt aangestoken, kan dat de ander ook troosten.

In het stiltecentrum in de Martinuskerk staan waxinelichtjes en liggen twee mappen met troostende gebeden en teksten klaar. Iedereen kan er binnenlopen voor licht en stilte. Op de tafel ligt ook een boek waarin iedereen zijn of haar gedachten, zorgen en gebeden (anoniem) kan opschrijven.

Het stiltecentrum is open op maandag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur en op zondag van 11.30-16.00 uur. Op zondag bent u natuurlijk ook van harte welkom in de viering om 10.00 uur.

www.protestantswarnsveldzuthpen.nl