Je bent nooit alleen

De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deuteronomium 31:8 (NBV)

Verdriet en eenzaamheid zijn grote problemen waarmee mensen vandaag geconfronteerd worden. De twee gaan vaak samen omdat veel mensen treuren omdat ze alleen zijn. 

Gods Woord vertelt ons duidelijk dat we niet alleen zijn. Hij wil ons verlossen, troosten en genezen. Maar als je pijnlijke verliezen ervaart in je leven, dan kun je deze eenvoudige waarheid uit het oog verliezen. 

Satan wil dat je gelooft dat je alleen bent. Hij wil dat je gelooft dat niemand begrijpt hoe je je voelt, maar hij is een leugenaar. Niet alleen is God met jou, maar zijn er veel broeders en zusters in Christus die begrijpen wat je geestelijk en emotioneel ervaart (zie 2 Korintiërs 1:3-4). 

Je bent nu niet alleen en je zult nooit alleen zijn, ongeacht de situatie waarin je verkeert. 

Misschien begrijp je er niet veel van nu je gekwetst bent en de pijn van het verlies je ziel verscheurt, maar houd vast aan deze ene waarheid: God heeft je lief en Hij heeft een goede toekomst voor je. Hoop op Hem en vertrouw dat Hij je rouw omzet in vreugde (zie Jesaja 61:1-3).

Kort gebed: God, ik kan niet altijd de waarheid door mijn rouw en eenzaamheid heen zien, maar ik weet dat U mij nooit verlaat. Help mij onthouden dat U dichtbij bent, en geef mij vriendschappen met christenen die mij zullen bemoedigen om U meer te zoeken. Amen

Joyce Meyer dagelijkse overdenking van 22 april 2022

Laatste dingen

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditioneel wordt dan vaak gelezen uit Matteüs 24, een hoofdstuk dat vroeger bekend stond als de ‘rede der laatste dingen’. In dit hoofdstuk – lees het maar eens helemaal door! – waarschuwt Jezus zijn discipelen ervoor om af te gaan op allerlei twijfelachtige voorspellingen en berekeningen over het einde van de wereld: “aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” (vers 3b). In alle eeuwen hebben christenen zich door zulke ‘tekenen’ op stang laten jagen.

Ook de oorlog die nu in Oekraïne woedt past weer in het rijtje van “berichten over oorlog en oorlogsdreiging” (vers 6), om van alle natuurrampen, zoals overstromingen en aardbevingen, nog maar te zwijgen. Wat Jezus daarover zegt, dient niet om ons gerust te stellen, maar het is vooral een oproep om waakzaam te zijn en te blijven vertrouwen op Zijn woord. Vandaar dat ik uit de lange hoofdstuk maar één zin gekozen heb om voor deze week mee te geven. Die zin vult vers 35:

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Daar moeten we het mee doen. Maar wat zijn Zijn woorden? Daarvoor kunnen we terecht bij wat een wetgeleerde zei in antwoord op zijn eigen vraag naar het eeuwige leven: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf” (Lucas 10:27). Daarmee kunnen we vol moed en vertrouwen deze week en het nieuwe jaar in gaan, wat er ook gebeurt in de wereld.

Adriaan van Oosten

Heb jezelf lief zodat je je naaste lief kunt hebben

“… Heb uw naaste lief als uzelf …”
Marcus 12:31 (NBV)

Het is moeilijk om van het leven te genieten als je niet van jezelf houdt. Mensen die niet geleerd hebben hoe zij met zichzelf kunnen omgaan of zichzelf te accepteren wie ze zijn, hebben vaak meer moeite met het accepteren en het omgaan met anderen.

Persoonlijk heb ik (Joyce) jarenlang veel moeite gehad om goed om te gaan met mensen, totdat ik eindelijk door het Woord van God ging begrijpen dat mijn moeite met andere mensen geworteld was in de moeite die ik met mezelf had. Ik hield niet van mezelf!

De Bijbel zegt dat een goede boom goede vruchten draagt, en een rotte boom rotte vruchten. Op dezelfde wijze komen de “vruchten” van ons leven voort uit de “wortels” binnenin ons. Als je geworteld bent in schaamte, schuld, minderwaardigheid, afwijzing, gebrek aan liefde en acceptatie, dan zal de vrucht in je relaties hieronder lijden.

Maar als je ten diepste Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou gaat beseffen, begin je jezelf en anderen te accepteren, en dan zullen uiteindelijk deze nieuwe wortels goede vruchten produceren en zullen je relaties opbloeien.

Waar zijn jouw wortels geplant? Onderzoek vandaag je hart en bid dat God je stevig in de grond van Zijn liefde wil planten, zodat je jezelf oprecht kunt liefhebben en vervolgens ook je naaste. Verzeker jezelf ervan dat je in Hem geworteld bent.

Kort gebed: Here God, ik wil geworteld zijn in Uw liefde voor mij. Zonder Uw liefde, kan ik mijzelf of mijn naaste niet liefhebben, dus ik ontvang het vandaag. Amen

Joyce Meyer dagelijkse overdenking van 29 oktober 2022

Wie zingt, bidt dubbel

De Heer zei tegen Mozes: Daarom moet jij het volgende lied opschrijven en het de Israëlieten uit hun hoofd laten leren.

“Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken,
Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal.
Moge mijn onderricht neerdalen als regen,
Mogen mijn woorden zijn als milde dauw,
Als regen die de grond doordrenkt,
Lenteregen die het groen in bloei zet.
Want de naam van de Heer roep ik uit:
De Heer is onze God, laat iedereen Hem prijzen.”

Uit Leviticus 31 en 32

Op twitter wordt elke dag door iemand aangegeven: Dag 245. De vijfendertigste week, de zevende dag. (26 oktober). Daar herinnert hij ons eraan dat er al 245 dagen oorlog woedt. In Oekraïne. De blauw-gele vlaggen wapperen niet meer, zijn vervangen door Nederlandse vlaggen die op hun kop hangen en die op hun beurt los raken, verbleken.

Hoe lang zouden we ons bezig moeten houden met een oorlog ver weg. Kiev ligt op ruim 1.800 km van Zutphen, ongeveer net zover als Cordoba in Spanje. Alle reden om dus om het niet naar pagina zoveel van de krant te laten verschuiven, naar een kort item in het journaal. Maar zo gaat dat, de actualiteit wordt snel ingehaald door nieuwe actuele dingen, dingen die wel de voorpagina van de krant halen.

Kerken hebben het perspectief van eeuwen. We lezen uit het oeroude boek Leviticus. En we herinneren ons op 31 oktober dat op 31 oktober 1517 Maarten Luther zijn 95 stellingen bekend maakte. Als we vergeten op welke grond we staan, wat onze geschiedenis is, wat ons vormde, dan leven we van dag tot dag en is Zijn onderricht op de rotsen neergedaald.

Aan meerdere kerkvaders is toegeschreven: Wie zingt, bidt dubbel. Zou dat ook liggen onder de oproep tot Mozes om het lied de Israëlieten uit hun hoofd te laten leren?

André Verburg

Ga uitdagingen van dag tot dag aan

Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontmoedigd, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heengaat.
Jozua 1:9 (HSV)

Ga van dag tot dag uitdagingen aan. Het te ver vooruitkijken heeft de neiging om ons te overweldigen. Op God vertrouwen vraagt van ons te geloven dat Hij ons ‘dagelijks brood’ geeft; wat betekent dat we het ontvangen als we het nodig hebben en meestal niet eerder.

Soms kunnen uitdagingen onmogelijk en overweldigend lijken, maar God is altijd met ons. We moeten alleen moedig zijn en de kracht ontvangen die Hij ons geeft. Onthoud dat God je Zijn genade zal geven om vandaag te doen wat je moet doen. Dus is het belangrijk om je te richten op het leven van vandaag, in plaats van zorgen te maken over morgen. 

Dit principe is van toepassing op veel andere gebieden van je leven: uit de schulden komen, je huis schoonmaken, huwelijksproblemen oplossen, je kinderen straffen, op tijd zijn voor werk of het afronden van een project. Wat je ook moet doen in je leven, je kunt het!

In Filippenzen 4:13 staat dat je tegen alles bestand bent door Hem die jou kracht geeft. Niets is teveel  voor je wanneer Hij aan je zijde is.     

Je mag bidden: Here God, zelfs wanneer de uitdagingen die voor mij liggen onmogelijk lijken, weet ik dat ik ze van dag tot dag aan kan omdat U bij mij bent. Ik ontvang Uw kracht vandaag. Amen

Joyce Meyer dagelijkse overdenking van 6 augustus

Op weg zijn

In deze tijd waarin velen proberen er even op uit te trekken komt de gedachte aan ‘op weg zijn’ al gauw op. Op weg zijn is ook een beeld dat past bij het leven van een pelgrim. Anselm Grün schrijft daarover in zijn boek ‘Wijsheid van pelgrims’ het volgende:

De pelgrim is vertrokken. Hij gaat zijn weg. Lopen, gaan, wandelen, zijn in de Bijbel vol symboliek. We hoeven de teksten waarin sprake is van ‘wandelen’ maar op een rijtje te zetten. De Bijbel spreekt erover dat wij moeten ‘wandelen naar de wet’ van de Heer (Exodus 16:4), ‘in Zijn wegen wandelen’ (Deuteronomium 8:6). Gaan, lopen en wandelen horen bij elkaar. Het woord ‘wandelen’ is familie van ‘wentelen’, ‘veranderen’. Wie wandelt, verandert. Wij moeten niet in het duister wandelen, maar in het licht (Jesaja 1:5). Wij moeten ‘ootmoedig wandelen met God’ (Micha 6:8). Paulus schrijft zelfs dat wij ‘in de nieuwheid van het leven wandelen’ (Romeinen 6:4), of ‘wandelen naar de eis van de liefde’ (Romeinen 14:15). Ook spreekt hij ervan dat wij hier op aarde ‘wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 Korintiërs 5:7). In al deze teksten wordt ons leven opgevat als een weg die wij moeten gaan. Op deze weg doen wij verschillende ervaringen op. We voelen ons bedreigd. Maar we vertrouwen er ook op dat we onderweg beschermd worden. We kunnen de gevaren van ons leven binnengaan met het psalmvers: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij: uw stok en uw staf, die vertroosten mij.’ (Psalm 23:4)

Zo gaat een pelgrim zijn weg op.

Adriaan Roskam