Diaconaat

Diaconaal beraad
Dit bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke gemeentes uit Zutphen en Warnsveld, die een aantal keren per jaar overleggen. Doel van dit platform is om vanuit de plaatselijke kerken een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede in Zutphen en Warnsveld en om hun maatschappelijke betrokkenheid tot uiting te brengen in een gezamenlijk diaconaal handelen.

Samen sterker
Ervaringen worden uitgewisseld, waar mogelijk activiteiten gecombineerd, zoals jaarlijks kerstpakketten voor een bepaalde doelgroep en paasgroeten aan gevangenen en verslaafden. Zo nodig is er overleg om samen tegemoet te komen aan omvangrijke hulpvragen. Waar nodig is er overleg met Perspectief Zutphen, de samenbundeling van allerlei vormen van sociaal hulp in de gemeente Zutphen. Ook is er een diaconaal noodfonds ingesteld voor mensen die met betrekking tot hulpverlening van de gemeente tussen wal en schip dreigen te raken. Deze ondersteuning van de kerken is dan een aanvulling op die van de lokale overheid. Het gaat hierbij niet om langdurige financiële hulp, maar om een eenmalige financiële ondersteuning.

V€rbindkracht
Het diaconaal beraad is een van de deelnemers van V€rbindkracht. Daarbinnen wordt momenteel nagedacht over de mogelijkheden van een gezamenlijk loket om individuele hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Onder het motto ‘samen sterker’ hoopt het diaconaal beraad ook in de toekomst een steentje bij te dragen.

WelKóm
Dat is is de verzamelnaam voor de missionaire activiteiten van de Evangelische Gemeente Zutphen. In woord en daad willen we uitreiken naar onze omgeving, buurt en stad om Jezus bekend te maken. De werkkreet is: “no saint without a past, no sinner without a future” (er is geen heilige zonder een verleden, er is geen zondaar zonder toekomst). We hebben een aantal WelKóm varianten:

  • WelKóm op de Koffie, inloop doordeweeks van 09.30 u tot 12.00.
  • WelKóm boodschappen uitdelen, elke maandag van 13.30 tot 15.30.
  • WelKóm aan Tafel op maandagavond.
  • WelKóm creatief, elke woensdag van 13.00-15.00.

Zie voor actuele gegevens deze website, want activiteiten kunnen variëren.

Inloop bij St. Compassie
Onder het genot van thee, koffie of wat frisdrank kunnen mensen elkaar ontmoeten in onze gezellige en open ruimte voor ontmoeting. Hier in de ontmoeting willen we er zijn voor onze medemens. Wil je meer te weten komen over het geloof en Gods liefde, dan vertellen we je daar graag meer over. Iedereen is welkom, jong en oud. De openingstijden vind je in de Agenda op deze website.

SchuldHulpMaatje Zutphen
In Zutphen is de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen waaraan 6 deelnemende kerken verbonden zijn actief. Momenteel beschikken we over 14 maatjes die recentenlijk de cursus afgerond hebben en 2 aspirant-maatjes die de cursus zullen gaan volgen. Ook zijn we op zoek naar nieuwe maatjes omdat de hulpvragen alleen maar toenemen. Schuldhulpmaatje Zutphen werkt hierin samen met de Welzijnsstichting Perspectief en participeert in gemeentelijk overleg inzake Schulddienstverlening. Zie verder onze website. Ook kan deze Presentatie bekeken worden en een filmpje. Contact via dit e-mailadres.

JobHulpMaatje Zutphen
Dit is een eigentijds concept, dat nieuwe verbindingen legt tussen werkzoekenden en kerken. Speciaal opgeleide vrijwilligers (de ‘JobHulpMaatjes’) spelen een belangrijke rol.
Het concept is een combinatie van een laagdrempelig lokaal maatjesproject en een ontmoetingsplek voor lotgenoten. Doordat deskundige vrijwilligers een tijdje ‘meelopen’ met werkzoekenden, krijgt een werkzoekende meer zicht op welke baan aansluit bij zijn/haar kwaliteiten, gaven, talenten en werkervaring.
Door een gericht programma van (zelf)analyse en (on)betaalde werkervaring worden de deelnemers bemiddelbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt. Dit resulteert in meer en daadwerkelijke maatschappelijke arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen. Zie ook deze en deze websites.